1. Definicje

1. Właściciel sklepu i miejsce prowadzenia działalności – Atradis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olecka 23/213 , 04-980 Warszawa NIP: 5213521228, REGON: 141775789.
2. Reklamacje: ul. Olecka 23/213 , 04-980 Warszawa.
3. Ceny – znajdują się pod adresem aquagold.pl
4. Dane kontaktowe:
Atradis Polska Sp. z o.o. ul. Olecka 23/213 , 04-980 Warszawa. mail: biuro@atradis.pl
5. Wysyłka – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem aquagold.pl
15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
16. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
17. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
18. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
19. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem aquagold.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
25. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
• nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
• w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
• nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
26. Wada prawna – wada polegająca na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
28. Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
29. Sprzedający – Atradis Polska Sp. z.o.o. .z siedzibą w Warszawie
30. Właściciel sklepu i miejsce prowadzenia działalności Sklep aquagold.pl, zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez firmę Atradis Polska Sp. z o.o. ul. Olecka 23 lok. 213, 04-980 Warszawa. Pod powyższym adresem siedziby Sklep nie prowadzi sprzedaży, adres ten stanowi wyłącznie miejsce prowadzenia działalności - siedzibę zarządu. Zwroty towaru wynikające z odstąpienia od umowy przyjmowane są pod adresem: Atradis Polska Sp. z o.o. ul. Olecka 23 lok. 213, 04-980 Warszawa.

2. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej[P1] .
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: dołączenia do zrealizowanego zamówienia dowodu zakupu
6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

3. Ceny

1. Wszystkie ceny, o ile nie zaznaczono inaczej, zawierają podatek VAT i są podane w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w dowolnym momencie (zmiana cen następuje w momencie publikacji nowej wersji cen na stronie Sklepu), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, wycofania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed publikacją zmienionej ceny.

4. Składanie zamówień i przekazywanie zamówień do realizacji

1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem witryny aquagold.pl
2. Zamówienie na stronie internetowej Sklepu składa się poprzez wykonanie następujących czynności:
• dodanie do koszyka produktu;
• wybór rodzaju dostawy;
• wybór rodzaju płatności;
• wybór miejsca wydania rzeczy;
• złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
4. Sklep nie wysyła powiadomień na adres email użytkownika o złożonym zamówieniu. Wszystkie informacje odnośnie zamówienia, jego statusu, statusu płatności, danych na jakie zostało złożone dostępne są w zakładce Konto użytkownika.
5. Zmiana zawartości koszyka jest możliwa w każdym momencie procesu zamówienia z wyjątkiem, kiedy użytkownik potwierdzi realizację zamówienia przyciskiem „Zamawiam”. Aby zmienić zawartość koszyka, należy kliknąć w ikonę koszyka a następnie napis „Zobacz koszyk”. W koszyku mamy możliwość usunięcia produktu lub zmiany jego ilości. Dodatkowo posiadamy też możliwość powrotu na stronę główną w celu uzupełnienia koszyka o kolejne produkty, ikona „Dodaj do koszyka” - na liście produktów lub wewnątrz produktu. Z kolei zmiana danych wprowadzonych na ekranie „Składanie zamówienia” tj. danych adresowych / danych wysyłki możliwa jest po złożeniu zamówienia, ale tylko do czasu wystawienia faktury przez nasz magazyn. Aby zmodyfikować dane adresowe na jakie zostało złożone zamówienie, należy zalogować się na swoje konto i w pierwszej zakładce Profil możemy dokonać zmian danych. Także po złożeniu zamówienia jego treść dostępna jest na stronie Sklepu w sekcji Konto użytkownika --> Historia zamówień.
6. Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania przez Sklep płatności.
7. Zamówienie określone przez kupującego jako płatne z góry (przedpłatą) zostanie anulowane przez Sklep po 10 dniach roboczych od jego złożenia, jeżeli przed upływem tego czasu na konto Sklepu (w systemie płatniczym, z którego Sklep korzysta) nie wpłynie pełna kwota odpowiadająca wartości zamówienia.
8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
10. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia wcześniej przekazanego do realizacji. W szczególności może to nastąpić w przypadku złożenia zamówienia przez kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionej przesyłki bądź dokonał zwrotu towaru, a także w przypadku zamówienia o wysokiej wartości lub wysokim koszcie dostawy płatnego przy odbiorze oraz w innych sytuacjach. O odmowie realizacji zamówienia kupujący zostanie poinformowany w terminie, w którym powinna nastąpić wysyłka towaru. W takim przypadku zamówienie może zostać przekazane do realizacji na warunkach specjalnych, po ich akceptacji przez kupującego. Jeżeli kupujący nie zaakceptuje przedstawionych mu warunków specjalnych, Sklep zwróci kupującemu przedpłaty, o ile ich dokonano, w ciągu 14 dni.
11. Jeżeli dane zamówienia podane przez kupującego są niekompletne lub w inny sposób wadliwe, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie danych. Jeżeli dane nie zostaną uzupełnione w ciągu 10 dni od dnia, w którym kupujący został poproszony o uzupełnienie danych, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep.
12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar jest dostępny w magazynie. W normalnych warunkach, kupujący składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu nie będzie miał możliwości zamówienia towaru, który nie jest dostępny w magazynie. Jednak w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie (całości zamówienia bądź jego części) lub wystąpienia innych przeszkód w realizacji zamówienia, kupujący, po otrzymaniu stosowanej informacji od Sklepu, podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja z późniejszym uzupełnieniem zamówienia, o ile jest możliwa (wymagana dodatkowa opłata za drugą przesyłkę) lub bez późniejszego uzupełnienia zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na przygotowanie zamówienia do wysyłki (skompletowanie zamówienia) lub anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania bądź częściowej realizacji zamówienia bez jego późniejszego uzupełnienia, sklep dokona zwrotu nienależnej części przedpłaty, o ile została wpłacona, w przeciągu 14 dni w sposób opisany w pkt 14. O trudnościach w realizacji zamówienia kupujący zostanie poinformowany w terminie, w którym powinna nastąpić wysyłka towaru, chyba że siła wyższa uniemożliwi wysłanie takiej informacji.
13. Jeżeli na mocy niniejszego regulaminu lub przepisów prawa kupującemu przysługuje zwrot dokonanej płatności, zostanie ona zwrócona tą samą drogą, którą została dokonana płatność.

5. Dowód zakupu

1. Do wszystkich zamówień wystawiana jest faktura lub paragon w formie papierowej. Dokument wysyłany jest wraz z przesyłką.
2. Faktura lub paragon dostępna jest na koncie użytkownika w zakładce Konto użytkownika --> Dokumenty Księgowe.

6. Formy płatności

1. Sklep obsługuje jedynie płatności internetowe. Płatności internetowe w naszym sklepie są obsługiwane przez serwis PayU.pl, firmę specjalizującą się w płatnościach internetowych. Faktycznie jest to wiele rożnych form płatności zebranych pod jednym szyldem. Po złożeniu zamówienia, użytkownik, który wybrał opcję płatności przez PayU.pl, kierowany jest na zabezpieczoną protokołem SSL stronę transakcyjną serwisu PayU.pl, gdzie może wybrać jedną z następujących form płatności: Przelew transferowy (np. mTransfer, Płacę z Inteligo i inne). Przelew transferowy, niezależnie od tego, z jakiego banku dokonywana jest płatność, skutkuje niemal natychmiastowym zaksięgowaniem wpłaty na rachunku sklepu, dzięki czemu szybciej rozpoczynamy realizację zamówienia. Do wykonania tej formy zapłaty wymagane jest posiadanie rachunku bankowego z obsługą internetową w jednym z banków obsługujących ten typ transakcji. Płatność kartą kredytową/płatniczą. PayU.pl umożliwia zapłatę kartami kredytowymi Visa i MasterCard. Sklep nie otrzymuje numeru karty klienta, dzięki czemu transakcja jest w 100% bezpieczna.

7. Wysyłka

1. Koszt dostawy podany jest dla każdego zamówienia w sposób automatyczny w czasie jego składania – kurier 30 zł brutto.
2. Czas realizacji zamówień wysyłkowych wynosi 1 dzień roboczy (licząc od dnia przekazania zamówienia do realizacji – patrz Składanie zamówień i przekazywanie zamówień do realizacji) plus czas dostawy.
3. Dostawa przesyłki pod wskazany adres możliwa jest tylko w godzinach pracy firmy realizującej dostawę. Doręczyciel nie jest zobowiązany do realizacji dostawy w godzinach wskazanych przez kupującego.
4. Jeżeli przesyłka została wysłana na podany przez kupującego adres i w terminie określonym w niniejszym regulaminie (w tym w terminie wydłużonym, o którym mowa w części Składanie zamówień i przekazywanie zamówień do realizacji Regulaminu, ale pod warunkiem że kupujący wyraził na niego zgodę; warunek ten zachowuje ważność także wtedy, gdy działała siła wyższa uniemożliwiająca uzyskanie zgody kupującego lub w terminie, o którym mowa w części Składanie zamówień i przekazywanie zamówień do realizacji), w przypadku jej nieodebrania przez kupującego pomimo podjęcia przez firmę realizującą dostawę określonej umownie liczby prób doręczenia lub upłynięcia terminu, po którym przesyłka zwracana jest do Sklepu, kupujący podejmuje decyzję odnośnie dalszej realizacji zamówienia, mając do wyboru ponowną wysyłkę towaru, której warunkiem jest powtórne uiszczenie przez kupującego opłaty za wysyłkę powiększonej o koszt zwrotu towaru do Sklepu (o ile Sklep poniósł taki koszt), lub zwrot kwoty równej cenie zakupu, pomniejszonej o koszt wysyłki towaru, koszt zwrotu towaru do Sklepu (o ile Sklep poniósł taki koszt) i koszt zwrotu pozostałej sumy kupującemu. W drugim przypadku przedpłata, o ile miała miejsce, zostanie zwrócona w ciągu 14 dni w sposób opisany w części Składanie zamówień i przekazywanie zamówień do realizacji niniejszego Regulaminu. Zasady wymienione w niniejszym punkcie nie naruszają prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w części Odstąpienie od umowy niniejszego Regulaminu.
5. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23. kwietnia 1964 roku kupujący, który otrzymał przesyłkę z zamówieniem, obowiązany jest zbadać ją pod kątem ewentualnych ubytków lub uszkodzeń powstałych w transporcie. Jeżeli kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, to jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkodę.

8. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 30. maja 2014 roku o prawach konsumenta kupujący będący osobą fizyczną, którego zakup nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zwany dalej Konsumentem, może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie (odstąpić od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki (lub ostatniej z przesyłek, jeżeli zamówienie było realizowane partiami), o ile złożył zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Towary oferowane w Sklepie nie podlegają wyjątkom od prawa do zwrotu.
2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie w wyżej wymienionym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z podaniem numeru zamówienia, korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, wybierając dział Zwroty, reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar do Sklepu na swój koszt w ciągu 14 od dnia otrzymania przesyłki (do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Na warunkach określonych w pkt. 2-4 i z zastrzeżeniem pkt. 6 części Odstąpienie od umowy niniejszego Regulaminu, Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie zakupu towaru wraz z kosztem wysyłki. Jeśli kupujący zwraca tylko niektóre z przedmiotów zamówionych w ramach jednej przesyłki, Sklep zwróci kupującemu wyłącznie kwotę, o jaką koszt przesyłki byłby niższy, gdyby kupujący od razu zamówił wyłącznie te przedmioty, których nie zwrócił, przyjmując do obliczenia różnicy najtańsze sposoby wysyłki oferowane przez Sklep. Pieniądze zostaną zwrócone kupującemu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy), jednak nie wcześniej, niż w momencie otrzymania zwracanego towaru od kupującego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, wynikające z winy przewoźnika ani za uszkodzenie lub kradzież towaru dokonane w toku dostarczania takiej przesyłki.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz objęta promocją.
12. Towar będący Wyrobem medycznym lub Środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu Produktu leczniczego lub Wyrobu medycznego jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie.

9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego aquagold.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Atradis Polska Sp. z o.o.:
- pisemnie na adres siedziby Atradis Polska Sp. z o.o. (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”),
- za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, wybierając dział Zwroty, reklamacje.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dokładny adres lub adres e-mail), numer zamówienia jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji., chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający – Atradis Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Olecka 23/213
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.
3. Dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:
• a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• b. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sprzedającego ma:
• a. prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
• b. prawo dostępu,
• c. prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
• d. prawo do usunięcia danych,
• e. prawo do ograniczenia przetwarzania,
• f. prawo do przenoszenia danych,
• g. prawo do sprzeciwu,
• h. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości wykonania oferowanych usług przez Sprzedającego.

11. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   

ROZUMIEM